Projektbeskrivelse

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

TECHNUCATION

TECHNUCATION- Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der løber over 5 år. Projektet - der er ledet af professor Cathrine Hasse ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet – er et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. Der deltager også en række internationale uddannelsesforskere. Projektet kombinerer etnografiske feltstudier med eksperimentelle ’Living Labs’.

Udgangspunktet for Technucation er, at professionsuddannede skal få muligheden for at erobre teknologien og at udviklingen af ny teknologi ikke må ske alene på teknologiens præmisser, men skal ske i et samspil med læreres og sygeplejerskers professionsfagligheder. Der skal skabes ny viden om ’technological literacy’ – som forsimplet kan kaldes teknologi-forståelse på dansk – og den viden danne basis for udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere og sygeplejersker.

Baggrund

I de kommende år vil store professionelle grupper, som lærere og sygeplejersker blive konfronteret med utallige former for ny innovativ teknologi i deres arbejdsliv. Med TECHNUCATION rettes fokus mod, at de grupper, som er aftagere af ny innovativ teknologi også har brug for teknologi-forståelse. Ikke bare for at kunne anvende teknologien, men også for at kunne være drivers, medudviklere, medinnovatører på de teknologiske innovationsprocesser.

Når man har fokus på brugersiden, så må man spørge til, hvordan udvikler teknologien os? Hvordan kan teknologier understøtte faglige processer, frem for at skabe dagsordner for dem som måske ikke altid er lige gennemtænkte og undertiden ligefrem modarbejder de faglige mål? Sygeplejersker og skolelærere, har god brug for teknologi og der er masser af fantastiske muligheder, men hvilke muligheder mangler? Hvilke muligheder er relevante at udvikle? Hvordan bliver brugere bedre til at forstå sig selv som brugere af teknologi. Den teknologi-forståelse mangler der både forskning i og basale uddannelsesredskaber til at videreformidle igennem den formaliserede uddannelse af eksempelvis lærere og sygeplejersker.

”Tecnological Literacy”

Med TECHNUCATION åbnes et helt nyt forskningsfelt ved sit fokus på, hvordan hverdagens praktiske og komplekse læreprocesser i organisationer kan inddrages i uddannelsen af de kommende professionelle lærere og sygeplejersker gennem en ny forståelse af ’Technological Literacy’. Der eksisterer en veletableret international forskningstradition indenfor Science og Tecnology-feltet (STS), som projektet inddrager. Men den forskning som indtil nu findes indenfor ”Technological Literacy”, omfatter primært teknologi-forståelse, knyttet til en didaktisk tradition, der udforsker, hvordan man kan blive bedre til at give ingeniører og naturvidenskabsfolk teknologi-forståelse. Ved at flytte begrebet ’Technological Literacy’ over til felter som lærere og sygeplejersker, rejser man grundlæggende helt nye spørgsmål om, hvordan teknologi-forståelse og faglighed hænger sammen.

I Danmark har vi en lang tradition for også at medtænke de humanistiske værdier og også på arbejdspladsen have fokus på samspillet mellem teknologi og menneske. Her vil TECHNUCATION sætte en ny dagsorden. Projektet undersøger de komplekse tilsigtede og utilsigtede effekter af relationer mellem teknologier og mennesker på arbejdspladsen. Ud fra et fokus på kulturelle læreprocesser i komplekse samspil mellem mennesker og maskiner udvikler projektet en teknologiforståelse, der medtænker de relationer mellem relationer, der influerer på såvel den enkeltes og organisationens teknologiske innovationspotentiale. Denne grundforskningsviden i relationen mellem menneske og maskine skal bruges til at udvikle kommende medarbejderes teknologiforståelse gennem uddannelse, der ikke er rettet mod folk, der nødvendigvis skal arbejde med teknologi som ingeniører og fysikere, men folk der skal arbejde med det teknologien skal understøtte. Når man går ind og ser på bekendtgørelser og undervisningsplaner, så er der i dag forbavsende lidt, som handler om, hvad er teknologi og hvad er teknologiforståelse? Hvordan sætter det rammer for din faglighed, for din fagidentitet, for din fagforståelse? Det er nogle af de spørgsmål projektet søger svar på.

Employee Driven Innovation – medarbejderdreven innovation

Projektet knytter an til den fremvoksende internationale forskning indenfor Employee Driven Innovation – eller medarbejderdreven innovation – hvor danske forskere har været i front i de senere år. Teknologi har altid effekter, men man kan ikke på forhånd vide hvilke effekter, fordi samspillet mellem menneske og teknologi er uhyre komplekst. Hvordan kan man arbejde med disse effekter, så man får dem kaldt frem og brugt til noget brugbart og innovativt. For masser af mennesker bliver mødt med ny teknologi, hvor deres reaktion på det vil være, hvordan kan jeg bruge det her, og hvis de ikke kan, så gør de alle mulige ting ved teknologien, som ikke var tilsigtet, men som kunne have været med til at udvikle et nyt samspil mellem teknologi og fagforståelse, men som nu ikke bliver kaldt frem hverken til diskussion eller refleksion. Udfordringen er at blive sat i stand til at bruge alle disse reaktioner og effekter - og krumspring, som medarbejdere laver - kreativt, innovativt, nytænkende, og også lægge vægt på, hvilke innovationspotentialer, der i det. Projektet samarbejder med det europæiske netværk omkring Employee Driven Innovation’ (www.dpu.dk/edi).

Etnografiske feltstudier

Forskerne vil ikke bare se på menneske-teknologi relationer isoleret, men også i den lokale kulturelle kontekst hvor de udspiller i forhold til institutioner som hospitaler og skoler indlejret i kommuner etc. TECHNUCATION kombinerer etnografiske feltstudier af sygeplejerskers og læreres brug af teknologi på deres arbejdspladser, hvor forskerne vil se på hvordan de interagerer med teknologier i arbejdslivet.

’Living Labs’ og udvikling af lærer og sygeplejerske uddannelserne

Feltstudierne vil sammen med en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og færdiguddannede, danne grundlag for iscenesættelse af en række Living Labs på sygeplejerske- og læreruddannelsen med deltagelse af praktikere, forskere, undervisere, studerende og andre interessenter. ’Living Labs’ er et eksperimentielt rum i form af levende laboratorier oprindelig udviklet af Michigan Institute of Technology (MIT). I TECHNUCATION skal der gennem ’Living Labs’ arbejdes med simulation af arbejdssituationer med ny teknologi, og med afsæt heri skal der udvikles idéer til et undervisnings- og læringskoncept, der kan styrke de studerendes teknologikompetencer i sygepleje- og lærerprofessionsuddannelsen. På denne måde skal TECHNUCATION udvikle og forbedre de formelle uddannelser, så de nyuddannede lærere og sygeplejersker i fremtiden står rustet til håndteringen af samspillet med nye teknologier i arbejdslivet