X-changery

Dette projekt er afsluttet, og hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.

Hvad er X-changery?

Som en udløber af Technucation-projektet har Gladsaxe Kommune ønsket at indgå i samarbejde med UCC, Metropol og IUP, Aarhus Universitet, i et kollaborativt udviklingsprojekt: X-changery.

Projektet vedrører Søborg skole og Gladsaxe hjemmepleje.

I dette projekt har lærere og pædagoger ved Søborg Skole og sygeplejersker i hjemmeplejen i Gladsaxe deltaget i sygeplejefaglige, pædagogiske og didaktiske refleksioner om teknologiforståelse sammen med forskergruppen fra Technucations forskningsprojekt.

Med udgangspunkt i hverdagens situerede praksisser har vi sammen arbejdet med Technucations teori i de lokale læringsrum i Gladsaxe Kommune, hvor fokus har været på aktiv refleksion over forbindelser mellem teknologi, professionspraksis og synlig læring.

 

X-changery i skolen

I samarbejde med Gladsaxe Kommune har Technucation gennemført et X-changery forløb på Søborg skole.

Formålet med samarbejdet har været at afprøve TEKU-modellen i praksis og dermed igangsætte en forandringsproces med teknologiforståelse som omdrejningspunkt, hvor:

 • Lærere og pædagoger udvikler en teknologiforståelse, der bygger på et fælles sprog og en fælles kultur, så der udvikler sig en arbejdspladskultur, hvor man gør brug af hinandens ekspertise omkring teknologi.
 • Lærere og pædagoger lærer at analysere de konkrete situationer, som teknologierne bringer dem i, og herved udvikler en handleviden og et repertoire af faglige muligheder til at styrke elevernes læring.
 • Lærere og pædagoger styrkes i deres faglighed ved at udvikle en aktiv og involverende analytisk evne til at forstå teknologi.

Dette er sket ved at afholde læringslaboratorier med skolens personale.
Personalegruppen blev opdelt i fire faggrupper: Pædagogfaglig, matematikfaglig, danskfaglig og specialpædagogisk.
Hver gruppe har gennemført to læringslaboratorier af i alt seks timers varighed med ca. to måneders mellemrum, og der er dermed blevet gennemført i alt otte læringslaboratorier.
Disse læringslaboratorier blev udviklet i samarbejde med repræsentanter fra skolens personale.

Forløbet tog udgangspunkt i brugen af iPad i skolen, idet der i september 2014 blev uddelt iPads til alle elever og skolepersonale i Gladsaxe Kommune.
Da X-changery havde sin spæde opstart allerede i maj 2014, har vi her haft en helt unik mulighed for at følge ændringen på skolen.

Til trods for at dette skoleår har budt på mange andre udfordringer for skolens personale, har forløbet været frugtbart. Der har været mange spændende diskussioner og refleksioner, og forløbet har medvirket til at skabe et rum og et sprog til vidensdeling og refleksion om brug af teknologier på skolen.

X-changery i hjemmeplejen

Ligesom på skolen er der blevet afholdt læringslaboratorier med hjemmesygeplejerskerne.
Alle hjemmesygeplejersker i kommunen har været involveret i projektet.

Der blev afholdt to læringslaboratorier for hjemmesygeplejerskerne af 6 timers varighed med ca. to måneders mellemrum og igangsat eksperimenter mellem de to læringslaboratorier, som hjemmesygeplejerskerne skulle arbejde med fra læringslaboratorium 1 til læringslaboratorium 2.
Ved de to læringslaboratorier blev der arbejdet med:

 • TEKU–modellen som et analytisk redskab.
 • Udveksling af erfaringer i forhold til teknologiens indflydelse på arbejdslivet i hjemmeplejen.
 • Fokus på hvordan ICT har indflydelse på relationen mellem sygeplejerske, patient/borger og pårørende.

Gennem hele projektforløbet fra august 2014 til marts 2015 havde forskergruppen et tæt samarbejde med tre hjemmesygeplejersker, der var involveret i projektet som ambassadører, og med lederen af hjemmesygeplejen.

I hjemmeplejen havde man haft iPad i godt et år, da X-changery projektet blev igangsat.

Forskergruppen har sammen med hjemmesygeplejerskerne haft fokus på hjemmesygeplejerskernes brug af iPad ude hos borgerne, og på denne måde haft fokus på iPads i arbejdslivet og de udfordringer, det har givet.
Som et særligt interventionsprojekt har TEKU-modellen været introduceret for hjemmesygeplejerskerne, som en støtte i arbejdet med de nye redskaber.

Læringslaboratorierne har haft til formål at sætte fokus på hjemmesygeplejerskernes teknologiforståelse, og herigennem give dem et refleksionsredskab til at opnå en aktiv teknologiforståelse i deres anvendelse af iPad ude hos borgerne.

Vi kan på baggrund af de første analyser af datamaterialet konkludere, at hjemmesygeplejerskerne har opnået udbytte af X-changery inden for følgende områder:

 • Aktiv teknologianvendelse: fravalg sker på et kritisk og reflekteret grundlag.
 • iPad er nu en integreret del af sygeplejerskernes arbejde.
 • iPad er blevet synlig: bør være et krav som arbejdsredskab, når man er ansat som hjemmesygeplejerske. Den opfattelse var ikke tilstede før projektet, da de fleste før projektet oplevede iPads som noget, der forstyrrede dem.
 • Det er blevet legitimt at snakke om, hvad man ikke ved og ikke kan ifht. brug af teknologier.
 • Der er etableret et fælles sprog, der bygger på refleksioner over dagligdagens oplevelser med iPad
 • Opmærksomhed i forhold til, hvordan iPad har indflydelse på fagligheden og påvirker organiseringen af arbejdet.
 • Projektet har givet dem højere krav til, hvordan nye teknologier skal introduceres i fremtiden.